Simbolo Lingua Scarlatta

Simbolo Lingua Scarlatta

Richiamo di Cthulhu Emanu